Tellen met drones

Op verschillende plekken experimenteren vogelaars en onderzoekers met drones om vogels te tellen. Niet alleen in Nederland doen we steeds meer ervaring op, ook in bijvoorbeeld Duitsland worden drones steeds vaker gebruikt bij monitoring en onderzoek. Een interessante ontwikkeling die Sovon op de voet volgt. 

Sovon gaat vooralsnog zelf niet tellen met drones. Anders dan bij gebruik door particulieren komt er bij het professioneel gebruik het nodige kijken. Naast de aanschaf van de apparatuur, heb je een vliegbrevet en vele andere papieren nodig, terwijl de wetgeving nog volop in ontwikkeling is. Verschillende partijen investeren bovendien op dit moment in het ontwikkelen van apparatuur. Met deze partijen werken we wel zoveel mogelijk samen.

Verkenning drones

Door het nauwe contact met verschillende partners, bijvoorbeeld binnen de trilaterale samenwerking TMAP met Duitsland en Denemarken, merken we dat er behoefte is aan een gezamenlijke verkenning van de mogelijkheden en knelpunten van het tellen met drones. Aangezien kwaliteit het fundament is van de gegevens die we verzamelen en drones meer mogelijkheden hebben dan alleen het vaststellen van aantallen, wil Sovon met name de volgende cruciale schakels verder bekijken:

  • Welke data kunnen drones wel en niet verzamelen en wat zijn technische uitdagingen (toepassingen infrarood, nestgegevens, vlieghoogtes, geluid en bereik)?
  • Hoe kunnen we door drones verzamelde beelden omzetten naar monitoringgegevens?
  • Wat zijn de effecten van drones op (broed)vogels?
  • Wanneer treedt verstoring op?

Op zoek naar antwoorden heeft Sovon een literatuuronderzoek naar het gebruik van drones uitgevoerd. Ook voert Sovon actief overleg met verschillende partijen, waaronder TMAP-partners, Vogelbescherming Nederland, terreinbeheerders, provincies, Rijksuniversiteit Groningen, ICT/Universiteit Twente en Fieldwork Company. Met hen willen we de mogelijke toepassingen in ons werkveld en de hiaten in de kennis verder verkennen.