Werken aan een vogelparadijs - Ruurd Noordhuis

Gaat het Markermeer-systeem de goede kant op?

13:30 - 14:00 (kleine zaal)

In het Markermeer is de vogelbevolking duidelijk diverser geworden door natuurontwikkeling, met name door de grotere projecten Marker Wadden en Trintelzand. Van habitats die sterk ondervertegenwoordigd waren is substantieel areaal toegevoegd. Vogelsoorten van moeras, ondiep water en droogvallende slikken hebben geprofiteerd, waardoor het systeem evenwichtiger en completer is geworden. Ook de samenhang is beter, vogels pendelen veelvuldig tussen de verschillende deelgebieden.

Aan de andere kant zijn hoopvolle verwachting ten aanzien sommige watervogelsoorten vooralsnog niet uitgekomen. Al eerder ingezette afnames bij soorten als Kuifeend en Brilduiker hebben zich voortgezet ondanks de natuurontwikkeling. Hoe komt dat? Voor een deel wellicht een kwestie van geduld. Maar daarnaast geven nieuwe onderzoeksresultaten meer duidelijkheid over de lage productie van het ecosysteem. Voedingsstoffen circuleren slecht en zijn onvoldoende beschikbaar voor het voedselweb. Vergelijking van de eigenschappen en mogelijkheden van deelgebieden als Marker Wadden, Trintelzand, Gouwzee en Oostvaardersoevers, en het gebruik van die deelgebieden door vogels, kan helpen om de onderlinge interacties en voedselstromen te versterken.